سوالات متداول

شناسه چیست؟

یک سیستم کمکی حسابداری می باشد، سیستمی که با شناسه دار کردن مطالبات افراد یا سازمان ها فرایند پرداخت و رسد کردن این پرداختی ها را آسانتر می کند.